Je bent hier:

Privacyreglement

Privacyreglement

De hoofdvestiging van ANAC Carwash BV, gevestigd aan Energieweg 100 in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement voor alle Nederlandse registraties. 

De hoofdvestiging van ANAC Carwash NV, gevestigd aan Noorderlaan 91 in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement voor alle Belgische registraties. 

Contactgegevens: 
ANAC Carwash BV 
www.ANACcarwash.com
Energieweg 100, 
6541CZ Nijmegen (Nederland) 

ANAC Carwash NV
www.ANACcarwash.be
Noorderlaan 91, 
2030 Antwerpen (België) 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

ANAC Carwash verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. ANAC verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, op ‘juridische grond’ van ‘gerechtvaardigd belang’, en dit om u de meest optimale, persoonlijke service te verlenen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

ANAC Carwash verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anaccarwash.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

ANAC Carwash verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Binnen ANAC worden uw persoonsgegevens in principe enkel verwerkt en geraadpleegd door bepaalde diensten waarvan de tussenkomst vereist is voor de levering of de nazorg van diensten. 

Bijvoorbeeld: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • (Direct) Marketing 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • ANAC Carwash analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • ANAC Carwash verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Opslag gegevens 

ANAC bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als u zich uitschrijft voor de prepaid waspas, het voordeelprogramma of mailing, zullen uw persoonlijke gegevens hierbij permanent verwijderd worden. Nadien kunnen uw gegevens enkel geanonimiseerd gebruikt worden voor interne analyses of rapportages. Inactieve accounts verwijderen we na 5 jaar automatisch. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

ANAC Carwash neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ANAC Carwash ) tussen zit. 

Beelden van camera’s worden (zeer tijdelijk) opgeslagen. Het kan zijn dat ANAC gebruik maakt van camera’s, in en rond de gebouwen van ANAC. Deze beelden worden enkel en alleen gebruikt ter identificatie, om dan onmiddellijk opnieuw consistent en veilig verwijderd te worden. Op geen enkel moment worden er beelden bewaard of rechtstreeks in verband gebracht met natuurlijke personen. In alle gevallen respecteert ANAC hierbij de algemeen geldende privacywetgeving. 

Niet iedereen krijgt jouw gegevens te zien bij ANAC. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen. 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden 

ANAC zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van ANAC en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat ANAC in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacy Reglement. 

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ANAC uw persoonsgegevens openbaar maakt: 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer ANAC hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten 

In alle overige gevallen zal ANAC uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft verkregen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, welke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens 

Uw privacy rechten 

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@ANACcarwash.com: 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens 
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) 
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens 
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. 

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ANAC. 

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post. 

ANAC heeft 30 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer ANAC uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft. 

Beveiliging persoonsgegevens 

ANAC verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. 

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van ANAC, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan ANAC in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform. ANAC zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. ANAC raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u 

vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen. 

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. 

Update Privacy Reglement 

ANAC is gerechtigd om deze Privacy Reglement te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Reglement wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Elke aanpassing zal worden gepubliceerd op website www.ANACCarwash.com en bij het eerstvolgende gebruik van de ANAC dienstverlening. Als u toch niet tevreden bent over hoe ANAC omgaat met uw privacy, kunt u altijd contact opnemen met de privacy-autoriteit.